Omezení odpovědnosti

Omezení odpovědnosti

Přístup k a užívání těchto webových stránek jsou předmětem následujícího omezení odpovědnosti. Dalším užíváním těchto webových stránek výslovně souhlasíte s tímto omezením odpovědnosti.

Právní upozornění

Přístup k a užívání těchto webových stránek jsou předmětem následujícího omezení odpovědnosti. Dalším užíváním těchto webových stránek výslovně souhlasíte s tímto omezením odpovědnosti. Pokud jste se setkali s problémy při čtení tohoto omezení odpovědnosti nebo v případě, že nesouhlasíte s jeho obsahem, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., IČ: 68378271 („FZÚ“) Vás žádá o neprovádění jakéhokoli dalšího užívání těchto webových stránek.

Informace o autorských právech

Autorská díla obsažená v těchto webových stránkách, včetně, ale bez omezení všech designů, textů, obrázků, fotografií, zvukových nahrávek a videí, jsou, s výjimkou případů výslovně uvedeného, ve vlastnictví FZÚ. S výjimkou, kdy je výslovně uvedeno jinak, nemohou být kopírována, přenášena, zobrazována, prováděna, distribuována (za náhradu nebo jinak), licencována, změněna, upravována, překládána, ukládána pro pozdější použití, nebo jinak zcela nebo zčásti užita jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu FZÚ, s výjimkou rozsahu povoleném zákonem č 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pak, jen s upozorněním o vlastnických právech FZÚ. To by mělo být identifikováno jako "Copyright © Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2015. Všechna práva vyhrazena."

Informace o ochranných známkách

Loga FZÚ jsou zapsanými nebo nezapsanými ochrannými známkami, tvořenými uvedenými slovy nebo symboly, které jsou používány k označování zdroje jeho výrobků a služeb.

Obsah a materiály na webových stránkách

Povolení užít, kopírovat a distribuovat obsah a materiály z těchto webových stránek je poskytnuto za předpokladu, že

  • Upozornění o autorských právech je uvedeno ve všech kopiích, a že je uvedeno jak upozornění o autorských právech tak informace o tomto povolení;
  • Užívání obsahu a materiálů, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách, slouží pouze pro informativní a nekomerční účely;
  • Žádný obsah nebo materiály, které jsou k dispozici na těchto webových stránkách, nejsou žádným způsobem upraveny; a
  • Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena FZÚ.

Obsah a materiály obsažené na těchto webových stránkách - a podmínky přístupu a užívání takového obsahu a materiálů - se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Odkazy na jiné webové stránky

Odkazy na Webové stránky třetích osob jsou poskytovány výhradně jako ukazatele na informace o tématech, která mohou být užitečná pro uživatele webových stránek FZÚ, a FZÚ nemá žádnou kontrolu nad obsahem na takových webových stránkách třetích osob. Pokud zvolíte odkaz na webové stránky, které nepodléhají kontrole FZÚ, FZÚ neposkytuje žádné záruky, ať výslovné nebo předpokládané, týkající se obsahu takových webových stránek, včetně jeho správnosti, úplnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro jakýkoliv konkrétní účel, ani žádnou záruku, že takové webové stránky nebo obsah jsou bez jakýchkoli nároků z hlediska autorských práv, ochranných známek nebo jiných porušení práv třetích osob, nebo že webové stránky nebo obsah jsou prosty virů nebo jiných nečistot. Odkazy na webové stránky neznamenají žádné schvalování, doporučení nebo odpovědnost za názory, nápady, informace, produkty nebo služby nabízené na těchto webových stránkách. FZÚ nenese odpovědnost za jakékoli přímé škody, nepřímé škody, zvláštní škody, následné škody nebo náhodné škody vyplývající z nebo v souvislosti s použitím nebo prováděním informací z jiných webových stránek.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na konkrétní komerční produkty, postupy, služby, výrobce, společnosti nebo ochranné známky. Odkaz na jakýkoli takový konkrétní komerční výrobek, postup, službu, výrobce, společnost nebo ochrannou známku neznamená jeho schvalování nebo doporučení ze strany FZÚ.

Hypertextové odkazy na webové stránky FZÚ

FZÚ vítá hypertextové odkazy na svou domovskou stránku a jednotlivé stránky v rámci svých webových stránek, aniž by bylo vyžadováno jeho výslovného písemného svolení, aby tak bylo možné učinit. Nicméně FZÚ požaduje, aby ti, kteří hypertextově odkazují na jeho webové stránky, dodržovali následující podmínky:

  • Hypertextové odkazy by neměly být používány v hanlivém kontextu;
  • Ti, kteří vytvoří hypertextový odkazy na konkrétní stránku v rámci webových stránek nebo jiných on-line zdrojů FZÚ, by si měli uvědomit, že URL adresa konkrétní stránky se může změnit bez předchozího upozornění;
  • Loga nebo ochranné známky FZÚ nesmí být kopírovány ani použity k vytvoření hypertextového odkazů, aniž by byl nejprve získán výslovný písemný souhlas od FZÚ;

Pokud se kdokoli rozhodne vytvořit hypertextový odkaz na webové stránky FZÚ, FZÚ nemá povinnost vytvořit reciproční hypertextový odkaz.

Omezení odpovědnosti

Vzhledem k možnosti lidské a mechanické chyby, jakož i dalším faktorům, FZÚ nenese odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí v informacích obsažených na nebo přístupných prostřednictvím těchto webových stránek. Navzdory úsilí o přesnost, tyto webové stránky mohou obsahovat chyby. FZÚ Vás žádá, abyste kontaktovali administrátora, pokud si všimnete chyby. Veškeré takové informace jsou uživateli poskytovány "tak jak jsou" bez výslovných nebo předpokládaných záruk jakéhokoli druhu, včetně záruk obchodovatelnosti, neporušení duševního vlastnictví nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Kromě toho, FZÚ neponese odpovědnost za zpoždění, potíže při užívání, nepřesnost informací, počítačové viry, škodlivé kódy či jiné vady na těchto webových stránkách, nebo za nekompatibilitu mezi těmito webovými stránkami a soubory a uživatelovým prohlížečem nebo jiným programem pro přistup k webovým stránkám. FZÚ neponese ani žádnou odpovědnost za jakékoli jiné problémy s webovými stránkami, se kterými se uživatel setká z jakéhokoliv důvodu. Žádná licence pro uživatele není zahrnuta v tomto omezení odpovědnosti.

FZÚ se snaží zabezpečit webové stránky všemi rozumnými způsoby, a co nejvíce omezit případné nepříjemnosti způsobené technickými závadami. FZÚ nicméně nemůže vyloučit možnost, že dojde k chybným technickým manévrům nebo neoprávněným zásahům. Z těchto důvodů FZÚ nemůže zaručit, že přístup na webové stránky nebude přerušen nebo nebude žádným jiným způsobem ovlivněn podobnými problémy. FZÚ v každém případě neodpovídá za jakékoliv přímé škody, nepřímé škody nebo následné škody.

S výjimkou případů, kdy je výslovně stanoveno jinak, na základě písemné dohody mezi FZÚ a uživatelem, FZÚ nebude mít žádný závazek z deliktu, ze smlouvy nebo jakýkoli jiný závazek vůči uživateli a / nebo jakékoliv třetí osobě vzniklý v souvislosti s užíváním těchto webových stránek, nebo spoléháním se na jakékoliv informace nebo služby poskytované na těchto webových stránkách. FZÚ za žádných okolností neodpovídá uživateli a / nebo jakékoli třetí osobě, bez ohledu na formu akce, za ušlý zisk nebo ztracenou příležitost, nebo jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody, a to i když byl FZÚ upozorněn na možnost vzniku takových škod.

Rozhodné právo a soudní pravomoc

Tyto podmínky užívání těchto webových stránek se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vyplývající z nebo v souvislosti s těmito podmínkami užívání těchto webových stránek, musí být řešeny výlučně před příslušným soudem v České republice.

Kontakt

Neváhejte kontaktovat administrátora pro další informace, pro získání potřebných souhlasů, pro upozornění na chybu, nebo s jakýmikoli jinými dotazy ve vztahu k podmínkám užívání těchto webových stránek, které byste mohli mít.

Michael Vích, michael.vich@eli-beams.eu