Řídicí systémy

Hlavní řídicí systém bude ovládat jednotlivé beamline a experimentální vybavení. [Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]

Výkonnost

Numerická simulace výkonnosti laserového zařízení a automatizovaná kontrola procesu nastavení laseru jsou pro úspěch projektu klíčové. Virtuální model je považován za soubor služeb a nástrojů, které umožňují transparentní spuštění výpočetního softwaru, který provede modelování dynamiky paprsku v urychlovačích částic pomocí distribuovaných výpočetních zdrojů. V případě laserových zařízení lze tyto funkce provádět pomocí dvou úzce provázaných počítačových kódů: VBL (virtual beam line) a LPOM (laser operations performance model). [Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]

Seřizování

Seřizování je proces, který je nezbytné provést před jakýmkoli druhem sekvence dávek. Za prvé proto, aby se zajistilo, že se laserový paprsek bude přenášet do cíle a za druhé proto, aby se minimalizovaly účinky rozladění vyvolané vibracemi nebo turbulencemi. [Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]

Diagnostika

K výpočtu intenzity laseru v cíli se použijí různé typy diagnostiky. Na výstupu laserů a na konci části pro transport paprsku budou umístěna zařízení pro diagnostiku laserového paprsku. Další diagnostická zařízení budou umístěna uvnitř součástí pro transport paprsku za účelem provozu a řízení zařízení. [Podrobné informace jsou prozatím k dispozici v anglickém jazyce.]