10 years of ELI 10 years of ELI 10 years of ELI

Aplikovaný fyzikální výzkum pro nové technologie

Projekt TA ČR - GAMA 2 - TP01010035

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (dále FZÚ) má vybudován systém řízení transferu technologií včetně ochrany IP. Předložený projekt navazuje na nyní realizovaný projekt č. TG02010056, Systém efektivního uplatňování výstupů FZÚ v aplikační sféře (realizovaný 2015 – 2019). Ten umožňuje systém ověřování proof-of-concept na FZÚ upevnit a zařadit ho mezi standartní nástroje FZÚ pro šíření znalostí a technologií. Hlavním cílem předloženého projektu je zvýšení efektivity systému ověřování proof-of-concept a komercializace a to zejména v následujících dvou aspektech: i) motivace výzkumných pracovníků k aktivitám transferu technologií a ii) udržitelný systém financování aktivit transferu technologií v návaznosti na pokles dostupnosti dotačního financování. Tyto dvě oblasti jsou vnímány pro efektivitu a udržitelnost systému jako klíčové. Tímto bude významně podpořen aplikovaný výzkum na pracovištích FZÚ v Praze (pracoviště Na Slovance a Cukrovarnická) a v Dolních Břežanech (pracoviště ELI Beamlines a Hilase). V rámci předloženého projektu je dalším cílem u vybraných technologií ověřit a zmapovat aplikační potenciál a praktickou využitelnost těchto technologií pro inovované výstupy FZÚ (technologie, zařízení, software, expertní služby). Důraz bude kladen na výsledky aplikovaného výzkumu, u kterých již byl kladně vyhodnocen zájem konkrétního partnera z aplikační sféry, případně přidaná hodnota pro konkrétní využití v praxi v rámci prvotního průzkumu trhu. Předložený projekt se zaměří v neposlední řadě na diseminaci výsledků podporovaných dílčích projektů a jejich popularizaci a to jak navenek, tak dovnitř organizace pro motivování výzkumných pracovníků k identifikaci aplikovatelnosti výsledků.

Dílčí projekty GAMA 2

201: Určení absolutní struktury krystalů analýzou elektronových difrakčních dat

Řešitel: Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

Období: 01/2020 – 01/2021

Rozpočet dílčího projektu: 960 000 Kč

 

202: Vysoce stabilní femtosekundový laserový oscilátor

Řešitel:  Ing. Martin Smrž, Ph.D.

Období: 01/2020 – 06/2021

Rozpočet dílčího projektu: 1 000 000 Kč

 

203: 1kHz detekční systémy pro transientní spektroskopii

Řešitel: Ing. Miroslav Kloz, Ph.D.

Období: 04/2020 – 03/2022

Rozpočet dílčího projektu: 1 000 000 Kč

 

204: Proton Boron Capture Therapy (PBCT): in-vivo validation for clinical application

Řešitel: Lorenzo Giuffrida, Ph.D.

Období: 04/2020 – 03/2022

Rozpočet dílčího projektu: 1 000 000 Kč

 

205: Advanced Microfluidic Flow Cells for (Bio)chemical Applications

Řešitel: N. Scott Lynn Jr.

Období: 04/2020 – 03/2021

Rozpočet dílčího projektu: 599 000 Kč

 

206: Ochranné vrstvy pro optické součástky v infračervené oblasti spektra

Řešitel: Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.

Období: 06/2020 – 05/2022

Rozpočet dílčího projektu: 1 000 000 Kč