The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí

Výzkumné centrum ELI Beamlines se zavázalo poskytovat svým zaměstnancům, uživatelům, smluvním partnerům i návštěvníkům bezpečné a zdravé pracovní podmínky. Vedení ELI Beamlines se také zavázalo co nejvíce omezit vliv našich činností na životní prostředí, přírodu a okolí.

Neméně důležité jsou pro nás dobré sousedské vztahy a vysoká kvalita života v našem okolí, a proto se také neustále snažíme posilovat důvěru ve vědu. Usilujeme o udržování vysokých standardů komunikace s veřejností poskytováním jasných informací o našich činnostech a otevřeným přístupem k názorům veřejnosti.

Vedení ELI Beamlines prohlašuje, že ochrana životního prostředí, bezpečnost práce a ochrana zdraví je jeho nejvyšší prioritou a nikdy nebude zatlačena do pozadí provozní nebo administrativní problematikou. Vedení ELI Beamlines se zavazuje vždy sledovat a udržovat vysokou úroveň BOZP a ochrany životního prostředí.

Ochrana životního prostředí, bezpečnost práce a ochrana zdraví, stejně jako respekt k okolnímu prostředí jsou rozhodujícími faktory v rámci veškerých činností a aktivit ELI Beamlines. Mezi rizika, která jsou rutinně analyzována, zpracovávána a řízena zaměstnanci centra ELI Beamlines, patří například požární, elektrická, chemická, biologická nebo radiační rizika.

Skupina Ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví

 • je odpovědná za včasné plánování a navrhování opatření k minimalizaci rizik,
 • zajišťuje realizaci jednoduchých a účinných bezpečnostních systémů a jejich neustálé zlepšování,
 • využívá osvědčené postupy k prevenci znečištění a minimalizaci odpadů,
 • dokládá shodu s českou a evropskou legislativou, nařízeními a standardy.

Bezpečnost

Výzkumné centrum ELI Beamlines je provozně velmi složitou technologickou infrastrukturou, jejíž provoz by mohl znamenat pro personál velké riziko z důvodů možné kombinace významných nebezpečí. Z tohoto důvodu je pečlivě posuzována veškerá technická a provozní dokumentace již ve fázi návrhu pro vhodné a efektivní stanovení bezpečnostních požadavků a kontrol, které musí být prováděny pro zajištění shody s předpisy a zabezpečení bezpečného provozu zařízení.

Za tímto účelem probíhá:

 • hodnocení rizik procesů a prací a činností,
 • školení zaměstnanců,
 • provádění pravidelných auditů a kontrol,
 • plánování všech činnosti souvisejících s bezpečností, ochranou zdraví a životního prostředí.

Je zásadní vytvořit a zavést účinný systém osobní bezpečnosti k zajištění bezpečného provozu v experimentálních a laserových prostorách. To, mimo jiné, vyžaduje implementaci komplexního systému, který zajistí bezpečnou přípravu a průběh experimentů.

Protože Centrum ELI Beamlines bude provozováno jako uživatelské zařízení, klademe důraz na vytvoření účinného programu bezpečnosti uživatelů. Toto téma je řešeno ve spolupráci s ostatními týmy a dalšími centry ELI.

Centrum ELI Beamlines je provozováno v rámci komplexního a efektivního bezpečnostního systému, zahrnujícího spolupráci mezi vedením, experimentálními a technickými týmy.

Ochrana životního prostředí

Životní prostředí je jednou z nejdůležitějších součástí našeho běžného života, a proto jeho ochraně věnujeme zvláštní pozornost. Provádíme posuzování dopadů našich činností na životní prostředí a spolupracujeme s místními a národními orgány státní správy, komunitami a jinými zainteresovanými stranami na zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí.

Hlavními tématy ochrany životního prostředí jsou následující body:

 • nakládání s odpady,
 • ochrana vodních zdrojů,
 • prevence znečištění ovzduší,
 • ochrana půdy,
 • bezpečné nakládání s chemikáliemi.

Připravujeme různé druhy dokumentace a zavádíme technická a administrativní opatření, abychom dodrželi všechny Evropské i národní legislativní požadavky a řídili environmentální aspekty našich činností.

Zabezpečení

Pro toto unikátní zařízení je zabezpečení velmi důležité. S ohledem na povahu provozu zařízení proto vynakládáme mimořádné úsilí na jeho vývoj a udržování vysokých standardů. Vždy máme na paměti ochranu majetku i technologií, které představují naprostou špičku ve smyslu vědeckých znalostí.

Radiační ochrana

Cílem ochrany před ionizujícím zářením je umožnit maximální využití laserových svazků pro vědecké účely a současně omezit účinky ionizujícího záření na nejnižší dosažitelnou úroveň. Tohoto cíle lze dosáhnout např. navržením účinných stínících prvků a efektivních postupů a implementací spolehlivého monitorovacího systému.

Aktivně jsme se podíleli na architektonickém návrhu experimentální budovy centra, aby byla zajištěna ochranu personálu a životního prostředí před ionizujícím zářením.

Naším hlavním zájmem je v tomto okamžiku navržení a zavedení vhodného a spolehlivého monitorovacího systému. Zkoumání odezvy dostupných detekčních systémů v pulsních polích je jednou z našich hlavních priorit.

K zajištění hladkého fungování centra je nutné zavést podrobný systém školení, standardů a postupů pro možné nouzové situace. Veškerá dokumentace je založena na pečlivém přizpůsobení základních principů radiační ochrany specifickým aplikacím centra a řídí se právními požadavky a mezinárodními doporučeními.

Skupina Monte Carlo

Vedle provozní ochrany proti ionizujícímu záření byla ustavena skupina radiačních fyziků, aby optimalizovala návrh experimentálního vybavení a minimalizovala nebezpečí, které by mohlo způsobit ionizující záření. Pro tyto studie je využívána počítačová simulace pomocí metody Monte Carlo.

Marek Bizdra, Health and Safety, marek.bizdra@eli-beams.eu
Veronika Olšovcová, Radiation Protection, veronika.olsovcova@eli-beams.eu
Roberto Versaci, Monte Carlo group, roberto.versaci@eli-beams.eu
Hana Maňásková, Environmental Protection, hana.manaskova@eli-beams.eu
Tomáš Franek, Security, tomas.franek@eli-beams.eu