The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Informace o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“), poskytuje ELI ERIC. (dále je „Zaměstnavatel“) ochranu osobám upozorňujícím na protiprávní jednání na pracovišti Zaměstnavatele.

Níže uvedený text je pouze krátkým shrnutím zákonné úpravy. Zaměstnavatel doporučuje oznamovatelům se seznámit se ZOO, který v podrobnostech upravuje práva a povinnosti oznamovatelů, zaměstnavatelů, příslušné osoby (a dalších osob) včetně postupů při podávání a vyřizování oznámení.

Jaká protiprávní jednání lze oznamovat?

Oznamovatel může poskytovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít na pracovišti Zaměstnavatele, a má:

znaky trestného činu,

znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, neb

porušuje ZOO, jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti zadávání veřejných zakázek, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů a v další oblasti dle § 2 odst. 1) písm. d) ZOO.

Jaké oznámení je vyloučeno?

Z ochrany jsou vyloučena především vědomě nepravdivá oznámení, tedy oznámení informací, o nichž neměl oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že jsou pravdivé. Z ochrany jsou dále vyloučena oznámení obsahující utajované informace nebo informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky a další oznámení, o kterých tak stanoví ZOO.

Kdo je oznamovatel?

Oznamovatelem je především fyzická osoba, která pro Zaměstnavatele, byť zprostředkovaně, vykonává nebo vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost (např. zaměstnanec, student, stážista).

Osoby, které pro Zaměstnavatele nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO jsou tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) ZOO vyloučeni z možnosti stát se oznamovatelem, tj. od těchto osob Zaměstnavatel přijímat oznámení nebude.

Jakým způsobem lze oznámení podat?

Oznámení je možné podat:

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele písemně na adrese www.nntb.cz/c/bg9tmg4n, telefonicky nebo osobně po předchozí domluvě s příslušnou osobou (§9 ZOO). Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování oznámení je: Jiří Kubricht, tel. +420 727 874 447

Jaká je lhůta pro vyřízení oznámení?

Oznamovatel, který podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele, musí obdržet

do 7 kalendářních dnů potvrzení o tom, že oznámení bylo přijato, a

nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů).

Jak je chráněna osoba oznamovatele?

V souvislosti s podáním oznámení Zaměstnavatel zajišťuje:

Ochranu identity oznamovatele

Přístup k oznámení má pouze příslušná osoba, informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jeho písemným souhlasem nebo stanoví-li tak jiný právní předpis.

Ochranu oznamovatele před odvetnými opatřeními

Oznamovatel nebo jiná chráněná osoba nesmí být v souvislosti s důvodně podaným oznámením (jak prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Zaměstnavatele, tak i prostřednictvím ministerstva) vystaveni odvetnému opatření, tj. takovému jednání ve vztahu k práci nebo jiné obdobné činnosti oznamovatele, které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu.

Podmínky ochrany oznamovatelů se dále řídí ZOO, který transponuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.