The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

Ukončené projekty

PROJEKT „Fyzika k vašim službám“

(CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000115) byl financován z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Celkové náklady projektu: 12 144 852,00 Kč

Výše podpory: 10 930 366,80 Kč

Vlastní podíl příjemce: 1 214 485,20 Kč

Technologie scintilačních detektorů pro vyšší bezpečnost

řešitel: doc. Ing. Martin Nikl, CSc.

Technologie pro vývoj senzorů k monitoringu vody

řešitel: Ing. Tibor Ižák, PhD.

Technologie pro vývoj elektrod k čištění vody

řešitel: Ing. Štěpán Potocký, Ph.D.

Technologie ochrany památek pomocí nanovláken

řešitel: Prof. RNDr. Pavel Demo, CSc.

 

PROJEKTY INOVAČNÍCH VOUCHERŮ

byly startovními projekty spolupráce výzkumných organizací a soukromého sektoru. V těchto projektech výzkumné organizace poskytujovaly expertní služby firmám dle jejich požadavků.

 

TAČR GAMA PROJEKT

Projekt GAMA byl poskytován Technologickou agenturou ČR (TA ČR) na období 2015 – 2019. Fyzikální ústav AV ČR rozdělil finanční prostředky na podporu cílů projektu GAMA na základě interní soutěže.

Projekt TG02010056 byl řešen s finanční podporou TA ČR.

Program GAMAje zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků výzkumu a experimentálního vývoje, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.

Řešitelem projektu byl Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., konkrétně pracoviště ELI-BEAMLINES a HILASE.

 

PROJEKTY PROGRAMU INTERREG DANUBE

Projekty INTERREG DANUBE jsou obecně zaměřeny na dopady činností VaVaI na socio-ekonomické ukazatele a také ve vztahu k nastavení legislativy. V projektech se konkrétně věnujeme dopadu výzkumu a vývoje na společnost i životní prostředí, stejně jako pozitivní vliv výzkumných infrastruktur na regionální rozvoj.

DSTIR INTERREG Danube programme

Experti CITT jsou členové projektového týmu mezinárodního projektu DSTIR. Projektový tým zahrnuje členy z 8 zemí a projekt je financován Evropskou Unií (INTERREG Danube program). Pro více informací viz kontaktní osoba níže nebo zde odkaz na webové stránky projektu .

Newsletter z prvního setkání ze stakeholdery, které proběhlo ve Středočeském inovačním centru najdete ZDE.