The Extreme Light Infrastructure ERIC
EU

GDPR 2024

Správcem Vašich osobních údajů je The Extreme Light Infrastructure ERIC, konkrétně ELI Beamlines Facility IČO 10974938, se sídlem Za Radnicí 835 /3, Dolní Břežany , PSČ 252 41, tel.: +420 266 051 109, e-mail: info@eli-beams.eu

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme:

Vaše osobní údaje jako jméno, příjmení a e-mail zpracováváme pro účely Vaší registrace na námi organizovanou akci, proto, abychom věděli, kdo se naší akce bude účastnit, a jaké množství osob se dostaví. Rovněž je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat proto, abyste byli včas informováni o přesunu akce na jiný termín, o tom, že akce byla zrušena, nebo o naplnění kapacity a zařazení na čekací listinu. Dále je zpracováváme za účelem případného pozvání na budoucí akce. Toto zpracování Vašich osobních údajů provádíme na základě právního titulu splnění smlouvy a našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení. Oprávněným zájmem je v tomto případě zajištění dostatečné kapacity místností, ochrana našeho majetku, bezpečnost všech osob v místě konání akce, možnost komunikace ohledně organizačních opatření vztahujících se na akci a případné pozvánky na budoucí akce.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

Pokud nám udělíte souhlas s pořízením fotografie či videa, tak tyto budou používány výhradně v propagačních materiálech (letáky, newsletter, apod.) Toto zpracování fotografií či videí provádíme na základě článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (souhlas subjektu údajů). Máte právo souhlas kdykoliv odvolat.

Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

–           oprávněným zaměstnancům správce;

–           našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek nebo poskytovatelům datových úložišť.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nutnou k naplnění výše uvedených účelů.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

  • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
  • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
  • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování.
  • Vznést námitku proti zpracování.
  • Na přenositelnost svých údajů.

Dále máte právo:

Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail:posta@uoou.cz.

Poskytování výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem. Máte právo osobní údaje neposkytnout. Důsledkem neposkytnutí údajů je nemožnost účastnit pořádaných akcí.

ENGLISH

Information about the processing of your personal data

The collector of your personal data is The Extreme Light Infrastructure ERIC, specifically ELI Beamlines Facility ID No.: 10974938, with registered office at Za Radnicí 835 /3, Dolní Břežany , Postal Code 252 41, tel.: +420 266 051 109, e-mail: info@eli-beams.eu

What personal data do we process?

We process your personal data such as your name, surname and e-mail for the purpose of your registration for the event organised by us, so that we know who will be attending our event and how many people will be present. It is also necessary to process your personal data so that you are informed in time if the event is rescheduled, cancelled or if the event is full and you are placed on a waiting list. Furthermore, we process your personal data for the purposes of invitations to future events. We carry out this processing of your personal data on the basis of the legal title of performance of the contract and our legitimate interest under Article 6(1)(b) and (f) of the Regulation. The legitimate interest in this case is to ensure sufficient room capacity, the protection of our property, the safety of all persons at the venue, communication with participants regarding organizational matters of the event and possible future invitations.

This processing of personal data based on our legitimate interest does not require your consent, but you have the right to object to this processing at any time free of charge.

If you agree with taking photos and/or making videos of yourself, these will be used exclusively in marketing materials (pamphlets, newsletters, etc.). This processing of photos and videos is based on Article 6(1), letter a) of the Regulation (consent of the data subject). You have the right to revoke your consent anytime.

Who is the recipient of your personal data?

We only transfer your personal data to the following categories of recipients to the extent necessary:

– authorised employees of the controller;

– our contractual partners, if they are involved in the processing of your personal data alongside us (i.e. processors), such as persons providing technical support, service or operation of our computer systems, programs, networks and websites or data storage providers.

The personal data shall be processed for the period necessary for fulfillment of the above stated purposes.

What are your rights?

You have the right to:

  • To request confirmation from the controller that your personal data is being processed and, if it is being processed, you have the right to access that data;
  • To correct outdated or incomplete data;
  • To erasure of personal data concerning you or to restriction of processing.
  • To file objection against processing.
  • To the portability of your data.

You also have the right to:

File a complaint with the Office for Personal Data Protection, located at Pplk. Sochora 27, Prague 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz.

The provision of the personal data is a contractual obligation. You have the right not to provide your personal data, however, this means that you will be unable to participate at the events.